Mysql Fetch Row

<?
/*
Mys is de geindexeerde manier van waarden in een array zetten. 
mysql_fetch_row() gebruikt in tegenstelling tot mysql_fetch_assoc() 
alleen de geindexeerde manier van mysql_fetch_array(). 
In feite kun je stellen dat mysql_fetch_array() in principe een samenstelling
 is van mysql_fetch_assoc() en mysql_fetch_row();
 
 snelste manier...
*/

include "connecti.php";
echo 
"<h1>Mysql Fetch Row</h1>";

$sql "SELECT * FROM test ORDER BY id";

if (
$result=mysqli_query($mysqli,$sql))
  {
  
// Fetch one and one row
  
while ($row=mysqli_fetch_row($result))
    {
    print (
"$row[0]$row[1]$row[2]$row[4]</br>");
    }
  
// Free result set
  
mysqli_free_result($result);
}


 
show_source(__FILE__);

?>
<a href="mysqli.php">Mysql SELECT</a>
<a href="mysqliinsert.php">Mysql Insert</a>
Mysql SELECT Mysql Insert