Download PHPmailer versturen via eigen HOTMAIL/LIVE

 <a href="phpmailer.zip">Download PHPmailer versturen via eigen HOTMAIL/LIVE</a></br></br>
<?php
// E-mail met HTML code versturen in PHP met de functie mail();
// Mail functie nog activeren...
// http://php.net/manual/en/book.mail.php
// http://www.w3schools.com/php/func_mail_mail.asp

    
// Een korte benaming voor jouw website
$website_naam 'Mijn Site';

// E-mail adres van de verzender (gebruiker van jou formulier)


// Kies 1 van de 2 opties:

// 1. variabele e-mailadres
//$email = $_POST["emailveld"];

// 2. vast e-mailadres
$email "noreply@gmail.com";


// Een geldig emailadres voor errors
$error_emailadres $email;

// De naam van de verzender
$naam_verzender 'Afzender';

// Het geldige emailadres van de afzender
$email_verzender $email;

// naam van de ontvanger
$naam "Piet"

// onderwerp van de e-mail
$onderwerp "Hallo $naam dit is het onderwerp.";

// Een geldig emailadres of helemaal leeg laten
$bcc_emailadres '';
// HTML mail? True/False
$html true;

// $personal = $_REQUEST['message'] ;

// variabele voor in de GET.
$variabele "a";

// Het bericht van de e-mail...
$bericht "
 <html>
 <head>
 <title>HTML e-mail</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Hallo 
$naam,</h1>
 <p>Deze e-mail heeft HTML code <h2>&#9786;</h2></p>
 <table border='1'>
 <tr>
 <th>Voornaam</th>
 <th>Achernaam</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>John</td>
 <td>de Wolf</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>John</td>
 <td>van Lottum</td>
 </tr>
 </table></br>
 <img src='http://www.ictacademie.info/logo.jpg' /></br>
 <p><a href='http://www.ictacademie.info/phpcallfunction.php?functie=
$variabele'>http://www.ictacademie.info/phpcallfunction.php?functie=a</p>
  </body> 
 </html>
 "
;
 
// Headers van de e-mail  
$headers     'From: ' $website_naam ' <' $email '>' "\r\n";
$headers    .= 'Reply-To: ' $naam_verzender ' <' $email_verzender '>' "\r\n";
$headers    .= 'Return-Path: Mail-Error <' $error_emailadres '>' "\r\n";
$headers    .= ($bcc_emailadres != '') ? 'Bcc: ' $bcc_emailadres "\r\n" '';
$headers    .= 'X-Mailer: PHP/' phpversion() . "\r\n";
$headers    .= 'X-Priority: Normal' "\r\n";
$headers    .= ($html) ? 'MIME-Version: 1.0' "\r\n" '';
$headers    .= ($html) ? 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' "\r\n" '';

// mail functie uitvoeren. (nog activeren...)
//mail($email,$onderwerp,$bericht,$headers);
 
 
// bronweergeven
show_source(__FILE__);
 
?>