DIVs naast en onder elkaar

Links
Midden
Rechts
123
456
789
ABC
DEF
GHI
Links
Midden
Rechts
Uitgevuld
123
456
789
1011
ABC
DEF
GHI
JKL